บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด

บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด

บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด มีนิยามของชื่อบริษัทมาจาก  “All About House”  ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับสร้างบ้าน และตกแต่ง โดยมีผลงานจากการรับสร้างบ้านและงานแลนด์สเคปในโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในงานรับสร้างบ้าน เป็นอย่างดี โดยมีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและวางผัง ตลอดจนการบริการแบบครบวงจร

บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2543 ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ISO 9001 : 2008  จากผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา เราตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการออกแบบ และก่อสร้างบ้านของคุณ  ตั้งแต่  ขั้นตอนของการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมทั้งพื้นที่ใช้สอย ทิศทางที่เหมาะสมและพื้นที่โดยรอบอาคาร โดยคงไว้ซึ่งความสวยงาม  ประโยชน์ใช้สอย และความมั่นคงแข็งแรง  อีกทั้งการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพของทีมงาน โดยการเสริมสร้างความรู้ และเทคโนโลยีทางการก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการบ้านคุณภาพมีเอกลักษณ์เฉพาะหลัง

สุดท้ายนี้เราหวังที่จะเห็นบ้านทุกหลังที่เราสร้างให้กับลูกค้าของเรา เป็นส่วนหนึ่งของผังเมืองรวมที่สวยงาม มีส่วนช่วยใน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีรูปแบบที่สวยงามในทุกยุคทุกสมัย เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ที่อยู่อาศัยและผู้เป็นเจ้าของ

เลือกบ้านในแบบของคุณ